Niets aan toe te voegen ?

Vandaag ondervroeg ik in de bevoegde Kamercommissie de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, over “het ontbreken van taalkaders bij de NMBS”. Ik had hierover reeds een eerdere schriftelijke vraag  (klik HIER) gesteld, waarop de minister kurkdroog had geantwoord dat het is sinds 1993 geleden is dat de NMBS nog taalkaders heeft opgesteld. Daarbij verwees de minister bovendien naar een compleet verkeerd advies van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Daarmee leek de kous voor de minister af.

Ik wilde echter weten wat er tegen deze zware wetsovertreding ging gebeuren en welke maatregelen de minister zou nemen ten aanzien van de NMBS. Het antwoord was onwaarschijnlijk: “Mevrouw Pas, het antwoord dat ik u op 1 december 2015 gaf op uw schriftelijke vraag nr. 559, is nog steeds van toepassing en ik heb daar niets aan toe te voegen.”

Er gaat dus niets gebeuren, zoveel is duidelijk. Communautaire stilstand heet dat, waarvan uiteindelijk alleen de Franstaligen profiteren. De Vlaamse partijen in de federale regering zijn aan handen en voeten gebonden en lijken niet geneigd om hier op hun strepen te gaan staan… Hallo, N-VA?!

 

Hieronder leest u het volledige verslag:

Barbara Pas : Mevrouw de minister, het dateert van het koninklijk besluit van 1 december 1993 dat de NMBS nog taalkaders heeft opgesteld.

Dat koninklijk besluit werd in 1999 door de Raad van State vernietigd, omdat de verdeling van de betrekkingen in de taalkaders niet over de hele lijn in overeenstemming was met het wezenlijk belang dat aan beide taalgroepen moet worden toegekend.

Uit de antwoorden op schriftelijke vragen die ik hierover heb gesteld, kon ik vernemen dat er wel nog pogingen werden ondernomen om nieuwe taalkaders op te stellen, maar ik betwijfel of die pogingen wel ernstig waren.

In alle geval moet worden vastgesteld dat de NMBS sinds 1999, dus al meer dan 15 jaar, over geen taalkaders meer beschikt. De Vaste Commissie voor Taaltoezicht maakt in haar jaarverslagen steevast melding van het feit dat de NMBS een van de overheidsbedrijven is die niet over taalkaders beschikken.

In het recentste jaarverslag van de VCT is het commentaar over het jaar 2014 heel duidelijk. Ik citeer: “De VCT zal in 2015 druk blijven uitoefenen op de diensten die niet over geldige taalkaders beschikken in 2014. Het gaat hier namelijk om een zware overtreding waarbij de ontstentenis van taalkaders de essentie zelf van de wet in vraag stelt”.

De taalwet in bestuurszaken is een wet van openbare orde. Dat betekent dat er in principe niet van kan worden afgeweken. Door het ontbreken van taalkaders kunnen er in principe geen benoemingen en bevorderingen gebeuren. Bovendien loopt men hiermee grote risico’s, want elke belanghebbende kan bij een bevordering of benoeming naar de Raad van State stappen om die bevordering of benoeming aan te vechten op basis van het ontbreken van taalkaders.

Mevrouw de minister, hoe ver staat het met het opstellen van nieuwe taalkaders voor de NMBS?

Welke stappen werden er in dat verband reeds gezet door de NMBS?

Welke tellingen zijn er in dat verband reeds uitgevoerd? Wanneer zijn die gebeurd?

Welke tellingen moeten er nog worden uitgevoerd om de taalkaders op te stellen? Wanneer zullen die gebeuren?

Welke stappen moeten er nog worden gezet om tot een concreet taalkadervoorstel ten behoeve van de VCT te komen?

Wanneer denkt de NMBS haar taalkadervoorstellen aan de VCT te kunnen voorleggen? Wat is daarvan de timing?

Ten slotte, indien er geen voortgang in het dossier te bespeuren valt, welke stappen overweegt u dan te ondernemen ten opzichte van de NMBS? Zult u dan een deadline vooropstellen aan de NMBS om eindelijk tot een taalkadervoorstel te komen?

 

Minister Jacqueline Galant: Mevrouw Pas, het antwoord dat ik u op 1 december 2015 gaf op uw schriftelijke vraag nr. 559, is nog steeds van toepassing en ik heb daar niets aan toe te voegen.

 

Barbara Pas (VB): Mevrouw de minister, ik heb uw nietszeggend antwoord op die schriftelijke vraag bij mij. Het is natuurlijk geen antwoord op mijn vraag. In een vorig antwoord op een schriftelijke vraag verwijst u naar een advies van de VCT waarin zogezegd een vereenvoudigde procedure zou worden toegestaan. Ik heb dat advies opgevraagd, maar het heeft daar helemaal niets mee te maken.

Ik zou dan ook graag concrete antwoorden krijgen, mevrouw de minister. Ik had op zijn minst van u een initiatief ten opzichte van de NMBS verwacht, want als u geen antwoord geeft en niet eens de ambitie hebt om hier iets aan te doen, dan vrees ik, gezien het stilzwijgen van de NMBS, dat wij nog lang kunnen wachten op de taalkaders, met alle zware gevolgen voor benoemingen en bevorderingen van dien.