Federale regering bestendigt polygamie !

Oproep aan N-VA om het verdrag tussen België en Marokko niet goed te keuren.
Vanmiddag zal de ‘overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het koninkrijk België en het koninkrijk Marokko’ aangenomen worden in de Kamer. Uit die overeenkomst blijkt dat België polygamie blijvend ondersteunt.
In een vorige versie van het verdrag bepaalde artikel 24 § 2 van het sociale zekerheidsverdrag tussen België en Marokko: “Het weduwenpensioen wordt eventueel, gelijkelijk en definitief, verdeeld onder de gerechtigden, in de voorwaarden die zijn bepaald in het persoonlijk statuut van de verzekerde.” In mensentaal wilde dat gewoon zeggen dat het weduwepensioen gelijk verdeeld werd onder het aantal weduwen van betrokkene. Polygamie kan in ons land aldus een factor zijn voor het bepalen van sociale uitkeringen.
In het nieuwe verdrag (artt. 29 en 32) lezen we in de toelichting: “In het oude verdrag werd het overlevingspensioen in gelijke delen over meerdere weduwen verdeeld, wat niet altijd billijk was. In dit verdrag wordt het overlevingspensioen verdeeld tussen de weduwen rekening houdend met de lengte van het huwelijk.”
Deze nuancering ten aanzien van het vorige verdrag verandert echter niets aan de essentie van het verhaal, namelijk dat België toch rekening blijft houden met polygamie, wat voor de Belgische strafwet een strafbaar feit, een ‘misdaad tegen de openbare orde der familie en de openbare zedelijkheid’ is.
Staatssecretaris Zuhal Demir vond dit reeds in januari 2014 in een uitgebreide column in Knack een onaanvaardbare aanfluiting van onze basisrechten. Ik ondervroeg er staatssecretaris Francken en de minister van Pensioenen reeds over; zonder duidelijk antwoord. (Zie persbericht toen)
Demir (in 2014): “Het is zonder meer onaanvaardbaar dat België polygamie op één of andere manier ondersteunt. De regering moet zo snel mogelijk onderhandelingen opstarten met Marokko om alle bepalingen die strijdig zijn met onze rechtsbeginselen uit dat verdrag van 1971 weg te werken. (…) We moeten een duidelijk signaal geven dat wij die beschamende inbreuk op de menselijke waardigheid bij ons geen duimbreed ruimte willen geven. (…) Ook in een multiculturele omgeving mag cultuurrelativisme er niet toe leiden dat we vrouwenrechten nuanceren. Het signaal moet klaar en duidelijk zijn: die basisrechten staan niet ter discussie. Daar worden geen compromissen over gesloten. Nooit.”
Ik onderschrijf deze stellingname volledig en roep aldus vandaag de N-VA op haar staatssecretaris te volgen en de overeenkomst niet goed te keuren.