Regeringspartijen laten ongrondwettelijke Franstalige financiering van school in Vlaanderen voortduren

Reeds vele jaren geeft de Franse Gemeenschap subsidies aan de Franstalige privéschool in Voeren. Eerst verdoken, maar sinds november 2005 zwart op wit aantoonbaar in de begroting van de Franse Gemeenschap. Ook in de ontwerpbegroting van 2018 is dit opnieuw het geval.

In die begroting is voorzien dat de vzw ‘Centre sportif et culturel des Fourons’ een bedrag van  715.000 euro krijgt als “subsidie aan instellingen met als doel het onderwijs in de Franse taal”. Dit druist in, zoals bevestigd in arresten van het toenmalige Arbitragehof, tegen het in artikel 127, § 2 van de Grondwet vervatte territorialiteitsprincipe wat onderwijsaangelegenheden betreft.

Aangezien de federale wetgever in een democratische rechtsstaat bij uitstek de hoeder dient te zijn van het respecteren van de Grondwettelijke bepalingen, is het aangewezen dat het federale parlement een belangenconflict inroept tegen het ontwerpdecreet van de Franse Gemeenschap houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018.

Ik maakte dan ook een voorstel van resolutie inzake een belangenconflict met betrekking tot de ongrondwettelijke financiering door de Franse Gemeenschap van Franstalig basisonderwijs in de Vlaamse gemeente Voeren (Kamerdocument 2826/001). Deze resolutie, die ik samen indiende met mijn collega’s Vuye en Wouters, strekt ertoe zulk belangenconflict in te dienen. Dit belangenconflict dient ingediend te worden vooraleer de begroting van de Franse Gemeenschap door de plenaire vergadering wordt gestemd, dus resten ons maar enkele weken. Vandaar dat ik gisteren in de plenaire vergadering in De Kamer de hoogdringende behandeling van mijn voorstel van resolutie heb gevraagd.

Ik rekende voor die hoogdringendheid op de steun van al wie de federale loyauteit in acht neemt en ook van al diegenen die menen dat niet alleen de Spaanse, maar ook de Belgische Grondwet dient gerespecteerd te worden…

Helaas, alleen de Vlaams Belangfractie en V&W steunden de hoogdringende behandeling, al de andere partijen, inclusief N-VA stemden het weg. N-VA-burgemeester van Voeren Huub Broers heeft het niet getroffen met zijn partijgenoten…