“Transfers moeten dringend op agenda communautaire dialoog”

Een geactualiseerde studie van de Vlaamse overheid bevestigt dat de welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië onverminderd hun gang gaan en weldra op jaarbasis 8 miljard euro zullen bedragen. “Eenonaanvaardbare toestand”, aldus Kamer-fractieleider Barbara Pas. “Ditthema moet dringend en prioritair op de agenda’s van de communautaire dialogen komen die momenteel in Kamer en Vlaams Parlement plaatsvinden.”

Zopas heeft de Vlaamse overheid een studie vrijgegeven die een actualisering inhoudt van de transferstudie die in 2017 in haar opdracht door de KULeuven werd uitgevoerd. Uit deze actualisering blijkt dat de transfers van Vlaanderen naar Wallonië, uitgedrukt in procenten van het BBP, in 2020 en 2021 opnieuw in stijgende lijn zaten. Ook in nominale cijfers gingen de transfers flink de hoogte in en bedroegen zij tussen de 7,4 en de 7,6 miljard euro. Dat komt neer op een welvaartsoverdracht van 1.138 euro per Vlaming in 2021 of maar liefst 4.552 euro voor een gezin met twee kinderen.

In 2024 zal 8 miljard euro Vlaams geld aan transfers naar Wallonië vloeien

Voor de komende jaren heeft de studie eveneens prognoses gemaakt. Daaruit blijkt dat, eveneens uitgedrukt in procenten van het BBP, er nauwelijks enige afbouw van de transfers plaatsgrijpt en dat ze in nominale waarde zelfs verder toenemen. In 2024 zouden ze al de 8 miljard bereiken of overschrijden. Voor een gezin met 2 kinderen loopt dat op tot 4.872 euro op jaarbasis.

Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement Chris Janssens wijst er bovendien op dat deze cijfers nog een grote onderschatting van de werkelijkheid inhouden: “Men kan zich vragen stellen bij de gebruikte methodologie. Een aantal academici stelt dat men ook rekening moet houden met de interestlasten op de staatsschuld, die grotendeels door Vlaanderen moeten afgelost worden. Deze studie negeert dat aspect. Als men die er nog bij zou tellen, dan zouden de transfers nog een heel stuk hoger uitvallen.”

“We moeten als Vlamingen zelf onze zeg kunnen hebben over de solidariteit die we met Wallonië willen betonen”

Het Vlaams Belang vraagt in elk geval dat de politiek zich ernstig buigt over deze systematische welvaartsafroming ten nadele van de Vlamingen en dit niet onder de mat veegt. “In de gemengde parlementaire commissie van Kamer en Senaat die momenteel de voorbije staatshervormingen evalueert, heb ik alvast de vraag gesteld om dat thema bij prioriteit op de agenda te zetten”, zo stelt Barbara Pas dan ook. “Op 17 december moet de commissie zich daarover uitspreken. Ik hoop alvast dat minstens de Vlaamse partijen dit niet onder de mat zullen vegen en mij daarin zullen steunen. Dit is toch niet meer te verantwoorden!”

Janssens vult aan: “Sinds 2000 werd via de Belgische structuren niet minder dan een slordige 146 miljard euro of zowat 22.000 euro per Vlaming naar Wallonië overgeheveld, maar Wallonië wordt er niet beter van en blijft maar teren op het Vlaamse geld. Zo kan het echt niet meer verder. Als er nog sprake moet zijn van zogenaamde solidariteit richting Wallonië, dan moet dat dringend resultaatgericht, transparant en vooral eindig zijn. En we moeten er als Vlamingen zelf onze zeg over kunnen hebben. We kunnen die Vlaamse centen zelf echt wel goed gebruiken om onze eigen Vlaamse noden te lenigen.”