Goed fatsoen, kan het even?

Vandaag verscheen mijn vrije tribune op www.doorbraak.be :

 

Het was wat tussen de plooien terechtgekomen en niemand stond er nog bij stil. Daarom vonden Vlaams Belang-voorzitter en Vlaams parlementslid Tom van Grieken en ikzelf als Kamerlid het nodig het er weer tussenuit halen. Het gaat – zowel in de Vlaamse als de federale regering – over de mogelijkheid om nog twee medewerkers ter beschikking te stellen van voormalige ministers en staatssecretarissen.

Concreet en in mensentaal komt het er op neer dat voormalige ministers en staatssecretarissen op ons aller kosten gedurende vijf jaar – de duur van een legislatuur – over nog twee extra voltijdse medewerkers kunnen beschikken, naast de medewerkers die hen al toegewezen zijn in hun hoedanigheid van ‘gewoon’ parlementslid. Een extraatje dus, omwille van ‘bewezen’ diensten. Of om gewoon enkele cabinettards die hun job verloren weer op te vangen. Het is een regeling die in barre besparingstijden toch flink wat gemeenschapsgeld kost en waarbij men zich in meerdere opzichten vragen bij kan stellen.

Hierover ondervraagd door Tom Van Grieken in het Vlaams parlement, herhaalde minister-president Bourgeois wat hij deze zomer daarover al had gezegd in de pers, namelijk dat men zich inderdaad vragen kan stellen bij de huidige regeling. Hij beloofde deze zelfs te zullen onderzoeken; wat dat ook mag betekenen. Ondertussen zijn de socialistische ex-excellenties Freya Van den Bossche en Ingrid Lieten al geëquipeerd met hun extra medewerkers en dit ter waarde van 2,5 miljoen voor de volgende vijf jaar. En ze laten het niet aan hun kouwe kleren komen. Reglement is reglement, zo lijkt het en een recht is een recht…

In 2005 en 2009 dienden mijn partijgenoten en toenmalige leden van het Vlaams parlement reeds voorstellen in om de regeling af te schaffen. De partij van Geert Bourgeois was toen reeds een regeringspartij, maar wuifde onze voorstellen vrolijk mee weg. Men kan zich dan ook de vraag stellen wélke bedenkingen hij zich er bij maakt en wát hij nu precies gaat onderzoeken…

In de federale regering zijn er momenteel maar liefst 12 leden van de vorige regering die zich al geïnformeerd hebben omtrent de aanwerving van zulke medewerkers. Indien zij allemaal gebruik maken van de mogelijkheid om zulke medewerkers aan te werven, zou dit op jaarbasis 1,25 miljoen euro kosten, oftewel 6,25 miljoen euro voor de hele legislatuur. Ik vernam van de premier dat inmiddels de socialisten Di Rupo, Vande Lanotte en Crombez al hadden toegehapt voor een gehele of gedeeltelijke invulling van die plaatsen.

Men kan zich ernstig afvragen welke de noodzaak is van dergelijke regelingen. Meer nog: of dit allemaal nog wel deontologisch en op basis van bestuurlijke zorgvuldigheid te verantwoorden is. Voormalige ministers en staatssecretarissen dragen immers geen bestuurlijke verantwoordelijkheid meer en vallen als zij opnieuw werden verkozen terug op een parlementair mandaat. Daarvoor zijn overigens al medewerkers voorzien, zij het op basis van andere regelingen. Vermits zij derhalve geen bestuursverantwoordelijkheden meer dragen, ligt het voor de hand dat de inzet van die extra medewerkers enkel kan dienen in functie van andere belangen. Zo kan men die medewerkers overal inzetten, bijvoorbeeld ten dienste van de partij waarvoor men zetelt of zelfs… thuis. De voorbeelden zijn legio waarbij medewerkers allerhande door politici worden ingezet als extra hulp in een eigen zaken- of advocatenkantoor. Of om de kindjes van de geachte volksvertegenwoordiger van school te halen of boodschappen te doen… Er zijn zo flink wat ‘parlementaire medewerkers’ die nooit een voet zetten in het parlement waardoor ze betaald worden.

Deze graaicultuur moet ophouden en we wensen Geert Bourgeois veel succes toe bij zijn ‘onderzoek’. We vrezen alleen dat het geen sinecure zal zijn. In het allerbeste geval zullen er een aantal ‘overgangsmaatregelen’ voorzien worden, die nog flink wat geld zullen kosten. En op federaal niveau moet een koninklijk besluit van 19 juli 2001 geschrapt worden om deze regeling ongedaan te maken. En u weet het ongetwijfeld: de federale regering is de Vlaamse regering, aangevuld met de MR…

Zal de kracht van de verandering dit heilig huisje durven/willen slopen? Ik dien in ieder geval een voorstel van resolutie in waarin ik de regering oproep dat ten spoedigste te doen . Als de gewone Vlaming moet inleveren, dan de iets minder gewone Vlaming ook, vind ik. Het is een kwestie van geloofwaardigheid en goed bestuur. En waarom niet: van goed fatsoen. Wat het gaat om geld van ons allen. In tijden van besparingen en bezuinigingen, moet dan ook iedereen zijn steentje bijdragen. Ook de socialisten.