Vlaams Belang dient strafklacht in tegen Jambon, Vandeput en Francken

Vandaag diende ik samen met de andere Vlaams Belang kamerleden een strafklacht in tegen drie leden van de federale regering: Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken, zijnde de twee ministers en de staatssecretaris die bevoegd zijn voor het asielbeleid. De drie excellenties maken zich schuldig aan overtreding van enerzijds artikel 115, § 1, 2de lid van het Strafwetboek en anderzijds van artikel 151 van het Strafwetboek in samenhang met artikel 23 van de Grondwet.

Artikel 115, §1, 2de lid Strafwetboek

Dit artikel bestraft degene die het betreden van het grondgebied van het Rijk voor de vijanden van de staat vergemakkelijkt. Ministers Jambon en Vandeput en staatssecretaris Francken hebben deze strafbepaling overtreden en doen dit tot op heden nog steeds. Niettegenstaande de mededeling van de Islamitische Staat dat duizenden IS-strijders zich hebben gemengd onder de asielzoekers die in de EU aankomen en de verklaring van Frontex dat zulks inderdaad mogelijk is, aanvaarden de heren met kennis van zaken deze asielzoekers zonder tegenmaatregelen.

Artikel 151 Strafwetboek en artikel 23 Grondwet

De betrokken ministers en staatssecretaris plegen als drager van het openbaar gezag een daad van willekeur die een aanslag oplevert op de sociaal-economische rechten van de burgers in dit land. En dit door op willekeurige en met de EU-regels strijdige wijze een maatschappij te scheppen waarin de burgers van dit land in de toekomst minder werkgelegenheid zullen hebben, minder gezinsbijslagen zullen ontvangen en dergelijke meer. Kortom, het welzijn dat beschermd wordt door artikel 23 van de Grondwet wordt ontegensprekelijk aangetast.

De heren Jambon, Vandeput en Francken doen dit enerzijds door de Dublin-regels niet toe te passen en niet te eisen dat een asielzoeker die onwettig de EU binnenkomt zijn asielaanvraag indient in het land langs waar hij de EU binnenkomt (een schending van artikel 10, lid 1 van de Dublin-regels) en anderzijds door van de EU geen strenge controle op de buitengrenzen te eisen.

De problematiek beperkt zich niet tot de Belgische grenzen. Elk Europees land wordt momenteel door de immigratie-tsunami getroffen en niet elke regering treedt hierbij even afdoend op als de Hongaarse. De klacht die Vlaams Belang vandaag indient bij de procureur-generaal bij het Hof van Beroep in Brussel ligt dan ook in de lijn van eerdere klachten van gelijkgezinde partijen in Oostenrijk (FPÖ), Nederland (VNL van Bram Moscowicz) en Duitsland (AfD).