‘Usurperende bevoegdheden’ nog altijd in federale begroting 2016

In 2012 en 2013 heerste er bij momenten politieke hoogspanning in de Wetstraat tussen enerzijds de Vlaamse regering, onder leiding van Kris Peeters, en anderzijds de federale regering, onder leiding van Elio Di Rupo, over de zogenaamde ‘usurperende bevoegdheden’. Het betreft hier bevoegdheden die feitelijk tot de deelstaten behoren, maar op welke gebieden de federale overheid (onterecht) nog een aantal uitgaven deed.

Er werden vanuit Vlaanderen toen flinke pleidooien gehouden om deze bevoegdheden uit de federale begroting te schrappen en de daarmee gepaard gaande middelen over te dragen aan de gemeenschappen. Onder meer toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters stond ter zake flink op zijn strepen, terwijl ook de N-VA in dat verband forse eisen formuleerde. Uiteindelijk werd deze discussie overstemd door de zesde staatshervorming, zonder dat er veel gevolg werd gegeven aan deze problematiek.

Vandaag stelt het Vlaams Belang vast dat een groot deel van die zogenaamde usurperende bevoegdheden nog altijd in de federale begroting van 2016 figureren. Volgens de inventaris die het Vlaams Belang daarover opstelde gaat het om zo’n 3 miljoen euro zuiver geüsurpeerde bevoegdheden (waar de deelstaten exclusief bevoegd voor zijn) en 234,5 miljoen euro aan geüsurpeerde bevoegdheden waar zowel federaal als de deelstaten enige bevoegdheid voor hebben (maar waar het dus materies betreft die tot het pakket van de deelstaten behoren). Merkwaardig is wel dat het overgrote deel van de zuiver geüsurpeerde bevoegdheden in de begrotingsposten van… N-VA-staatssecretaris Sleurs terug te vinden zijn.

Het Vlaams Belang wil dat CD&V en N-VA in deze aangelegenheid in de schoot van de regering orde op zaken stellen en hun eisen van 2012-2013 nu kracht bij zetten door amendementen op de begroting in te dienen waarmee deze posten uit de begroting worden geschrapt. Het spreekt vanzelf dat de daarmee overeenstemmende middelen aan de deelstaten moeten worden overgemaakt en dus via amendement bij de dotaties aan de deelstaten moeten worden gevoegd. Met Kris Peeters en Jan Jambon in het kernkabinet kan het geen probleem zijn om daar werk van te maken.

Indien de regering verzuimt dit te doen, zal het Vlaams Belang hiertoe zelf de nodige initiatieven nemen zodat CD&V en N-VA vooralsnog voor hun verantwoordelijkheden worden geplaatst.