Afschaffing dotaties Laurent gevraagd…

Op het VRT- en VTM-nieuws kwam gisterenavond uitbreid het antwoord van de premier aan bod in verband met de fratsen van Laurent, maar de vraagsteller werd vakkundig weggelaten. Hieronder leest u de volledige discussie in het vragenuurtje in De Kamer

 

Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, vorige week hebt u hier duidelijk gemaakt dat deze regering geen gebruik zal maken van haar wettelijke mogelijkheden om in te houden op de dotatie van prins Laurent. U hebt toen gezegd dat u hem tot de orde zou roepen. Nadat hij zich voor de zoveelste keer niet aan de regels had gehouden, mocht minister Reynders hem de regeltjes nogmaals gaan uitleggen.

 

Ik weet niet of dat ondertussen al gebeurd is. Ik ben er wel van overtuigd dat het alleszins dringend nodig is. Want het gaat de verkeerde kant op. Hij begint wartaal uit te slaan. Gisteren verkondigde prins Laurent in een interview dat hij veel meer aan de Staat heeft betaald dan de Staat ooit aan hem. Dat is toch heel straf, mijnheer de eerste minister, voor iemand die nog maar drie jaar op een klein gedeelte van zijn dotatie belasting betaalt, en die daarop voorheen nooit belasting heeft moeten betalen.

 

Prins Laurent heeft nog straffe uitspraken gedaan. Hij zegt dat hij wordt beschimpt, dat hij wordt lastiggevallen, zelfs dat hij wordt geboycot in zijn werk. Hij voegde er nog aan toe dat de politiek hem met rust moet laten.

 

Mijnheer de eerste minister, daarop wil ik uw reactie horen, want dit kan natuurlijk niet.

 

U kunt mij ongetwijfeld zeggen of het gesprek met minister Reynders al heeft plaatsgehad en wat het resultaat ervan was, of wanneer dat gesprek zal plaatsvinden?

 

Er is nog een vraag waarop ik vandaag antwoord wil krijgen, mijnheer de eerste minister. Steunt u, na het zoveelste incident in enkele weken, nog steeds wat er in uw begroting voor 2017 staat over de dotatie aan prins Laurent? Daar staat namelijk in dat de belastingbetaler meer dotatie aan hem zal betalen dan dit jaar, dat de 2 % besparing, jaarlijks, niet van toepassing is op prins Laurent, maar ook niet op de rest van dat zwaar gesubsidieerde poppentheater. Vindt u het normaal dat het niet-belaste stuk van de dotatie nog het meeste stijgt?

 

Ik ben zeer benieuwd naar uw antwoord.

 

02.02 Eerste minister Charles Michel: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik heb inderdaad ook kennis genomen van de verklaringen van prins Laurent.

 

In mijn ogen zijn diens woorden helemaal niet gepast. Als lid van de koninklijke familie moet hij volgens de wet terughoudendheid tonen in zijn publieke verklaringen.

 

Ik vraag respect voor het Parlement en zal dus, in overleg met Didier Reynders, een gesprek voeren met prins Laurent en de regels herhalen. Ik zal het Parlement op de hoogte brengen van de inhoud van dat gesprek.

 

02.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de eerste minister, het blijft bij een gesprek. Ik ben heel benieuwd wat er uit de bus zal komen. Prins Laurent heeft al gezegd dat hij bij zijn uitspraken blijft.

 

Ik stel vast dat er vóór de verkiezingen bij de Vlaamse meerderheidspartijen een grote consensus bestond om de monarchie te moderniseren en te beperken tot een protocollaire functie en dat er een eensgezindheid was om de dotaties van alle familieleden tot in het zoveelste knoopsgat af te schaffen of op zijn minst te verminderen. Ik moet echter vaststellen dat er daarvan vandaag niets in huis komt. Als het erop aankomt, gaat men netjes op de knieën voor de macht van Laken en dan is de enige kracht van verandering dat prins Laurent de regels mag blijven overtreden zonder dat daar een sanctie tegenover staat. De kracht van verandering is dat die dotaties nog blijven stijgen.

 

Mijnheer de eerste minister, als u met prins Laurent gaat spreken, is mijn advies hem te geven wat hij vraagt. Gun hem de rust, laat hem gerust door die dotaties volledig af te schaffen. Dan moet hij zich daarvoor niet meer verantwoorden en kan iedereen hem daarover met rust laten.