Zelfbediening vanaf de eerste gewone gemeenteraad…

Op de gemeenteraad van 30 januari laatstleden, de eerste gewone Dendermondse gemeenteraad van de nieuwe bestuursperiode na de installatievergadering begin januari, werd het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad goedgekeurd. Vlaams Belang diende drie amendementen in op dit reglement (in bijlage) aangezien de meerderheid twee betaalde commissieraadsleden per commissie extra wil invoeren. Vlaams Belang wilde dit tegenhouden en er tevens voor zorgen dat de voorzitterschappen van de raadscommissies niet uitsluitend worden voorbehouden aan raadsleden van de meerderheid. Dat laatste voorstel werd tijdens de vorige bestuursperiode nog vurig bepleit door N-VA, toen de grootste oppositiepartij. Op 30 januari stemden zij echter dit voorstel (samen met de andere amendementen) weg…

Hieronder kan u mijn tussenkomst daarover lezen:

“Collega’s,

Het huishoudelijk reglement werd voor het grootste deel overgenomen uit de vorige bestuursperiode. Er staan veel logische en praktische zaken in, decretale verplichtingen en ook enkele wijzigingen ten goede. Zoals bijvoorbeeld artikel 36 § 3 waarbij voor het eerst rekening gehouden wordt met specifieke gezinssituaties zoals de kosten die gemaakt worden voor opvang en zorg van kinderen, ouderen, zieke of mindervalide gezinsleden om aanwezig te kunnen zijn op de gemeenteraad of commissievergaderingen.

Het huishoudelijk reglement is echter nog voor verbetering vatbaar, vandaar dat ik enkele amendementen op het reglement heb ingediend en vandaag ter stemming voorleg.

Het eerste amendement handelt over de voorzitterschappen van de raadscommissies.

Bij aanvang van de vorige bestuursperiode heeft de toenmalige grootste oppositiepartij er terecht voor gepleit om het voorzitterschap van de raadscommissies niet uitsluitend aan de meerderheid over te laten. De rest van de oppositie was het daar toen mee eens, maar dat was geen meerderheid om dat daadwerkelijk door te voeren.

Het is uit democratisch oogpunt de logica zelve. Zelfs in de parlementen van dit land wordt met een correct en objectief systeem, het systeem D’hondt, de voorzitterschappen van de commissies over de verschillende partijen verdeeld.

Het systeem D’Hondt, waar dit land trouwens wereldberoemd voor is, werd in de negentiende eeuw door de Gentse wiskundige Victor D’Hondt ontworpen en wordt wereldwijd gebruikt voor de zetelverdeling bij verkiezingen. Het is een eerlijk en transparant systeem dat in dit land voor alle verkiezingen wordt toegepast behalve voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt de methode Imperiali gebruikt, een methode die enorm in het voordeel is van de grootste partijen.

Een extra voordeel door zich alle commissievoorzitterschappen toe te eigenen is dan ook wat overdreven. Het gaat ons om het principe, in tegenstelling tot de voorzitter van de gemeenteraad worden de commissieraadsvoorzitters niet extra vergoed. Wij zijn van mening, net zoals NVA tijdens de vorige bestuursperiode, dat een raadslid uit de oppositie evengoed een commissievergadering kan leiden en stellen dan ook voor in het huishoudelijk reglement op te nemen dat voor 2 van de 5 raadscommissies een voorzitter uit de oppositie verkozen wordt. Wij rekenen daarbij op de consequente steun van NVA.

Met de andere amendementen willen we de graaicultuur en de zelfbediening beperken.

Groot was mijn verbazing als ik vaststelde dat in het huishoudelijk reglement dat vandaag ter stemming voorligt twee extra stemgerechtigde commissieraadsleden worden voorzien. 13 ipv 11 zoals dat al legislaturen lang het geval is en zoals dat trouwens ook nog vorige week het geval was in de vorige versie van het huishoudelijke reglement dat we urenlang met de fratieleiders hebben besproken.

Het is de logica zelve dat de kleinste fracties in de raadscommissie vertegenwoordigd zijn met raadsgevende stem, dat was in het verleden ook altijd het geval. Maar dat er extra stemgerechtigde vaste leden worden toegevoegd zonder enige objectieve reden en zonder enig nut, want elke raadslid mag in elke commissie sowieso zijn zeg komen doen, daar kunnen wij echt niet mee akkoord gaan.

Samen met de absurde dubbele zitpenning voor de voorzitter van de gemeenteraad, die wij met een amendement willen schrappen, is dat voor de Dendermondenaar voor heel de bestuursperiode een extra kostenplaatje van meer dan 67.000 euro. U zal dat ongetwijfeld relativeren in het totale budget van de stad, maar ik vind dat schandalig veel geld louter om een paar graaiers tevreden te stellen. Voor zulke politieke deals is elke eurocent te veel.”

De toon is gezet: vanop de eerste reguliere gemeenteraad van deze bestuursperiode wordt de zelfbediening doorgevoerd. Als kracht van verandering kan dat tellen.