Federale begroting: geen hervormingen en meer geld voor asiel

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de maatregelen van de federale regering om 1,2 miljard euro te besparen.Vanenige hervorming is allesbehalve sprake”, reageren Vlaams Belang-Kamerfractieleider Barbara Pas enKamerlid Wouter Vermeersch.Niemand wordt hier beter van. De tekorten en schulden zijnuitgegroeid tot een onhoudbaar hoog niveau. Ondertussen gaat deze regering nog meer uitgeven aan asielopvang. Een jaar voor de verkiezingen bewijst Vivaldi alleen maar dat België onhervormbaar is geworden.

Extra geld voor de opvang van asielzoekers is geen aanvaardbare piste voor het Vlaams Belang. “De asielfactuur loopt in 2023 al op tot meer dan een miljard euro en daar wil deze regering in 2024 dus nog een pak bijdoen”, aldus Pas. “Voor grondige koopkrachtmaatregelen voor onze mensen is nooit ruimte in de begroting, voor nieuwe asielzoekers des te meer. Wanneer zal deze regering beseffen dat het nooit voldoende zal zijn?” De Vlaams-nationalistische partij stemt wel in met extra financiering voor de politie, met bijzondere aandacht voor de noodcentrale en politioneel materiaal en beschouwt het als een stap in de goede richting om de veiligheid van onze samenleving te waarborgen.

AFBOUW PROFESSIONELE DIESEL

Het Vlaams Belang vindt het ook onaanvaardbaar dat de professionele diesel verder wordt afgebouwd. “Op dit moment is het voor een klein transportbedrijf financieel niet haalbaar om de omslag te maken naar vrachtwagens en bussen op elektriciteit of waterstof”, zegt Vermeersch. “Als deze korting wegvalt, verliezen onze Vlaamse bedrijven bovendien het kleine concurrentiële voordeel dat ze nog hadden ten opzichte van landen waar de loonlasten een pak lager liggen. En niet te vergeten, de buitenlandse vrachtwagens die hier tanken leveren de Belgische schatkist ook geld op.”

BANKENTAKS EN FLEXI-JOBS

Daarnaast maakt het Vlaams Belang zich zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen voor de spaarders van een bankentaks. “De regering is er tot op heden niet in geslaagd om de banken onder druk te zetten om de rente op spaarboekjes te verhogen en de kleine, vooral Vlaamse, spaarder te geven waar hij recht op heeft”, zegt Vermeersch. “De staatsbon heeft de banken nauwelijks of niet doen bewegen om de rente op te trekken. Wat de regering nu doet, zal contraproductief werken. De bankentaks zal natuurlijk worden doorgerekend aan de spaarder en zo wegen op het toekomstig spaarrendement.” 

Bij de uitbreiding van flexi-jobs plaatst het Vlaams Belang ook een aantal kanttekeningen. “Hoewel we openstaan voor discussie, moeten we voorzichtig zijn met het implementeren van een dergelijk systeem in alle sectoren”, aldus Vermeersch. “Het vereist een grondige analyse en overweging om ervoor te zorgen dat dit niet ten koste gaat van de rechten van werknemers. De kans bestaat namelijk dat er op deze manier jobs worden afgenomen van (vaak) laaggeschoolde werklozen door werknemers die eigenlijk al een job hebben.”

GRONDIGE SOCIAALECONOMISCHE HERVORMINGEN ONMOGELIJK IN BELGIË

Pas benadrukt de noodzaak om serieus na te denken over hervormingen om de stabiliteit van de overheidsfinanciën te waarborgen. “De tekorten en schulden zijn na de doortocht van Vivaldi uitgegroeid tot een onhoudbaar hoog niveau. Zowel de belastingen als de overheidsuitgaven zijn onder deze regering verder gestegen. Het enige waar Vivaldi wel in geslaagd is, is bewijzen dat België onhervormbaar is geworden. Een grondige arbeidsmarkthervorming, pensioenhervorming en fiscale hervorming waren noodzakelijk om dit land terug op de rails te krijgen. Maar grondige sociaaleconomische hervormingen doorvoeren is onmogelijk geworden in dit complexe land. Het is het failliet van België.”

Het Vlaams Belang blijft dan ook pleiten voor een grondige fiscale hervorming om de lasten op arbeid grondig te verlichten, de bijzonder bijdrage sociale zekerheid (BBSZ) integraal te schrappen en de belastingvrije som te verhogen. “Dat is van cruciaal belang om de koopkracht van onze burgers te versterken en de economische groei te stimuleren”, besluit Vermeersch. “Vandaag betaalt wie werkt, spaart, onderneemt en kinderen opvoedt, zich blauwer dan ooit tevoren.”

Bron: “Vlaams Belang