Vlaams Belang is verheugd over bocht van N-VA

Minister van Werk Kris Peeters heeft laten weten dat hij werk wil maken van anonieme praktijktests of mystery calls om de vermeende discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Hiermee geeft Peeters uitvoering aan een resolutie die de meerderheid op 2 juli 2015, in uitvoering van het regeerakkoord, heeft  goedgekeurd, samen met een deel van de linkse oppositie. Daarin staat onder meer dat de bedrijfssector eerst twee jaar krijgt om via zelfregulering deze zogenaamde discriminatie aan te pakken en dat daarna door de regering stringentere maatregelen zullen worden genomen.

Om haar achterban niet voor het hoofd te stoten, laat de N-VA nu uitschijnen dat zij nooit heeft ingestemd met praktijktesten of mystery calls inzake zogenaamde discriminatie op de arbeidsmarkt, maar dat verhaal klopt niet als men naar de feiten kijkt. Uit de discussies en de teksten van de resolutie blijkt immers duidelijk dat het wel degelijk de bedoeling is om na deze periode van 2 jaar , die nu verlopen is, praktijktesten uit te voeren. Dat bleek onder meer zeer duidelijk bij de stemming over deze resolutie en de amendementen die daarop werden ingediend. Ik legde toen onder meer het volgende amendement ter stemming aan de Kamer voor: “Het inschakelen van gerichte controles, zoals praktijktesten (mystery calls, anonieme controles en dergelijke), uit te sluiten wanneer de werkgever hier [met name in de zelfregulering] niet zou in slagen.”. Dit amendement werd door de voltallige meerderheid, inclusief de N-VA, en uiteraard door de linkse oppositie weggestemd. Ook diverse tussenkomsten van CD&V-, VLD- en MR-mandatarissen dat praktijktesten zouden volgen, werden door de N-VA toen niet tegengesproken.

Ik ben natuurlijk verheugd dat de N-VA nu in deze aangelegenheid haar kar keert, want dergelijke praktijktests zijn niets anders dan hatelijke Gestapo- en verklikkingspraktijken. Ik hoop alleen maar dat dit geen loze praat is van de N-VA om de achterban te sussen en dat N-VA, als het er echt op aan zal komen, niet alleen deze testen met woorden, maar ook met daden zal tegenhouden. Want het is duidelijk dat de ‘antidiscriminatielobby’ grote druk uitoefent om deze hatelijke praktijken ten uitvoer te brengen en dat minister Peeters daar maar al te graag het nodige gevolg wil aan geven.