Vlamingen krijgen 4.277 jobs te weinig in federaal openbaar ambt

Op 1 januari 2017 telde het federaal openbaar ambt 68.882 ambtenaren, waarvan er 37.015 (53,74%) door Nederlandstaligen worden bezet en 27.552 (46,26%) door Franstaligen. Dat blijkt uit tellingen die ik verrichtte op basis van de federale webstek pdata, waarin op zesmaandelijkse basis een overzicht wordt gegeven van de Belgische ambtenarij.

Vlamingen vormen 60 procent van de bevolking, maar toch worden wij sinds het ontstaan van dit land systematisch benadeeld bij de verdeling van de betrekkingen in het federaal openbaar ambt. Aanvankelijk was de hele ambtenarij Franstalig. Dergelijke koloniale toestanden zijn er nu gelukkig niet meer, maar tot een rechtvaardige verdeling van de jobs zijn we nog altijd niet gekomen. Volgens mijn berekeningen gaan er nog steeds 4.277 jobs te weinig naar de Vlamingen en te veel naar de Franstaligen. Dat komt omdat de taalwet nog altijd voor de Vlamingen discriminerende bepalingen bevat. Zo moet per definitie de helft van de hogere betrekkingen aan de Franstaligen toekomen. En ook voor de lagere betrekkingen wordt deze pariteitsregel voor een stuk mee in rekening gebracht.

Uit een recente studie van de KULeuven over de welvaartsoverdrachten van Vlaanderen naar Wallonië, die in opdracht van de Vlaamse regering werd uitgevoerd (Decoster en Sas, 2017), blijkt dat deze communautaire scheeftrekking elk jaar goed is van een welvaartsoverdracht van circa 300 miljoen van Vlaanderen naar Wallonië.

Voor deze systematische benadeling van de Vlamingen is er eigenlijk geen enkele rechtvaardigingsgrond te vinden. Dit komt in feite neer op pure discriminatie en een welvaartstransfer naar het zuiden, zoals we die zo vaak ten nadele van de Vlamingen zien in dit land. Eigenlijk zou het het werk moeten zijn van minister van Binnenlandse Zaken Jambon, die in de federale regering bevoegd is voor taalwetgeving, om de wet op dat vlak te veranderen om tot rechtvaardige verhoudingen te komen. Maar ik maak mij wat dat betreft helaas geen illusies. Sinds de N-VA haar Vlaamse ziel heeft verkocht door in te stemmen met een communautaire stilstand, moet de Vlaming van die partij spijtig genoeg niets meer verwachten.