“Opkuisen” Maximiliaanpark dringend nodig

Gisteren werd in het vragenuurtje in de Kamer een uitgebreid debat gevoerd over de “opkuis” van het maximiliaanpark.

Hier kan u mijn tussenkomst herbekijken, hieronder leest u het verslag.

 

Barbara Pas: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, eindelijk is men begonnen met de opkuis van het Maximiliaanpark.

De staatssecretaris had overschot van gelijk toen hij zei dat het moest worden opgekuist. U kunt ons vandaag misschien uitleggen waarom hij daarvoor door de premier moest worden berispt. U kunt ons misschien ook uitleggen waarom hij daarvoor zelfs door het stof kroop en zich verontschuldigde. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Dat opkuisen was immers dringend nodig.

Wat de cartoon betreft, dat is, zoals hier al werd gezegd, inderdaad alle fatsoen voorbij. Ik deel de terechte verontwaardiging van de collega’s, maar ik stel wel vast dat die verontwaardiging er niet was en niet is telkens wanneer leden van mijn partij op een soortgelijke manier worden afgebeeld.

Mijnheer de minister, die opkuis was dringend nodig. Ik merk dat alle partijen hier vandaag staan om u over het Maximiliaanpark te ondervragen, maar twee maanden geleden stond ik hier als enige om u over die toestand te ondervragen. Toen al was er een aangroeiend aantal kamperende transitmigranten in het Maximiliaanpark.

Al die tijd bleef het bij controles en een mondeling verzoek om het park te verlaten, waarop de mensen wel even verdwenen, maar daarna terugkwamen. Ondertussen groeide het aantal alleen maar aan, met alle risico’s van dien. Men heeft verwezen naar de illegalen die mogelijk met tuberculose en schurft waren besmet.

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen.

Ten eerste, waarom heeft het zo lang geduurd voor men eindelijk ingreep?

Ten tweede, er zijn ondertussen 193 illegalen opgesloten in een gesloten centrum. Kunt u duidelijkheid verschaffen over wat er met de honderden anderen is gebeurd? Waar zijn zij naartoe?

Hoeveel mensen zijn er opgevangen, zoals de staatssecretaris verklaarde? Wat zal er met hen gebeuren? Kunt u daarover enige duidelijkheid verschaffen?

Minister Jan Jambon: Mijnheer de voorzitter, beste collega’s, ik heb in dit halfrond al vaker gezegd en ik herhaal dat ik, en samen met mij de hele regering, toestanden als de jungle in Calais nooit zal toestaan op ons grondgebied. Nooit!

Hoe zit de vork in de steel?

Depuis plusieurs mois, un groupe de transmigrants en situation illégale s’est installé dans le parc Maximilien et aux alentours, à proximité de la gare du Nord à Bruxelles. Leur objectif est de rejoindre le Royaume-Uni. Ils n’ont dès lors pas introduit de demande d’asile en Belgique et ne peuvent, par conséquent, être considérés comme demandeurs d’asile et bénéficier de l’accompagnement qui leur serait accordé.

Le gouvernement a mis en œuvre une approche à la fois intégrale et multidisciplinaire: d’une part, mener des actions d’information et de prévention et, d’autre part, veiller au maintien de l’ordre public.

De situatie in het park en daarrond wordt dagelijks gemonitord en de maatregelen en de aanpak worden gewijzigd naargelang de situatie wijzigt.

Fedasil et l’Office des Étrangers se sont tout d’abord rendus sur le terrain et ont informé ces personnes de leurs droits, de leurs obligations et, notamment, de la possibilité d’introduire une demande d’asile ou, à l’inverse, de profiter d’une procédure de retour volontaire vers leur pays d’origine. Elles ont été également informées de toutes les conséquences liées à leur séjour illégal dans notre pays, en ce compris l’éventualité d’un retour forcé.

In totaal werden van juni tot heden 645 personen geïntercepteerd in en rond het park. Het zwaartepunt van de politionele acties lag in september, toen in totaal 267personen in illegaal verblijf geïntercepteerd werden.

Van die 267 personen werden er 134 overgebracht naar een gesloten centrum, en aan 59 niet-begeleide minderjarigen werd opvang aangeboden door Fedasil.

Ook de FGP van de federale politie werd bij de aanpak zeer actief betrokken. Zij focuste specifiek op de aanpak van het netwerk van de mensensmokkelaars. Ik wil daar even de nadruk op leggen. Die mensensmokkelaars zijn de reden dat die asielzoekers in Brussel aankomen en blijven wachten op doorreis naar het Verenigd Koninkrijk. Wanneer wij dat probleem kordaat aanpakken – en dat doen wij – en ook oplossen, zal een groot gedeelte van het probleem van de baan zijn.

Meer details over de acties van de FGP kan ik niet meedelen, omdat daar het geheim van het onderzoek op van toepassing is.

Wat de specifieke situatie van de personen van Soedanese afkomst betreft, op dit moment zitten 103 Soedanese onderdanen in de verschillende gesloten centra voor illegalen, naar aanleiding van de verschillende politionele acties in het Maximiliaanpark en aan het station Brussel-Noord.

Die personen waren van bij hun aankomst in België steeds in de mogelijkheid een asielaanvraag in te dienen.

Vu les difficultés rencontrées dans l’identification des personnes d’origine soudanaise et dès lors qu’un retour forcé ne peut être organisé que sur la base d’une identification précise de la personne, il a été décidé de prendre contact avec l’ambassade du Soudan.

Het is, zeker in de huidige context waarin wij leven, cruciaal dat wij de identiteit achterhalen van wie zich op ons grondgebied bevindt. Naar aanleiding van twee ontmoetingen tussen de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Theo Francken, en de Soedanese ambassadeur in België, werd beslist om een identificatiemissie te laten plaatsvinden. De Dienst Vreemdelingenzaken maakt regelmatig gebruik van identificatiemissies. Zo waren er de voorbije jaren onder andere delegaties uit Senegal, China, Guinee, Armenië en Vietnam.

Cette pratique, qui n’est pas exceptionnelle, existe dans d’autres États membres. La France a mené une telle mission avec le Soudan en février de cette année, qui a conduit à la délivrance d’une trentaine de laissez-passer. Par ailleurs, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège ont, ces dernières années, exécuté des retours forcés vers le Soudan.

Soedan is bovendien een belangrijk partnerland voor de EU inzake migratiemanagement en is ook een van de belangrijkste begunstigden van de EU-subsidies die hiervoor zijn vrijgemaakt.

Les garanties procédurales sont respectées. Ces personnes peuvent toujours demander l’asile et ce, même après la délivrance du laissez-passer. Elles ont également la possibilité d’introduire un recours contre leur éloignement.

Dat alles gebeurt met volledig respect voor het nationaal, het Europees en het internationaal recht.

Dans sa décision, l’Office des Étrangers examine le risque que pourrait représenter l’éloignement, au regard de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdit les traitements inhumains et dégradants.

Malgré cette situation complexe, le gouvernement continue à consacrer une attention particulière aux personnes vulnérables, qui peuvent bénéficier d’un accueil via le Samusocial. Elles en ont été informées par Fedasil notamment. Les étrangers mineurs non accompagnés bénéficient quant à eux d’un accueil dans un centre d’observation et d’orientation pourvu de l’encadrement nécessaire. Le service des tutelles du SPF Justice est ainsi associé aux différentes actions, afin d’assurer la prise en charge de ces mineurs.

Ik wil graag afronden met de boodschap dat ik en de voltallige regering als een man achter het beleid van onze staatssecretaris blijven staan.

 

Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, u hebt een uitgebreid antwoord gegeven op vele vragen, maar toevallig niet op de concrete vragen die ik u heb gesteld. Daarop heb ik geen antwoord gekregen. U hebt het ook aangehaald, het gaat om illegalen, niet om asielzoekers. Illegalen moeten zo snel mogelijk, uiteraard op een menswaardige manier, terugkeren.

Men is nu eindelijk begonnen aan de opkuis van het Maximiliaanpark. Dat is een stap in de goede richting, maar u zou nog enkele tandjes moeten bijsteken. Wij zullen u zeker steunen als u bijvoorbeeld werk zou maken van een actief opsporingsbeleid van illegalen, als u er werk van zou maken om netwerken van mensensmokkelaars die daarachter zitten, op te rollen of als u met deze regering net iets ambitieuzer zou zijn in het vergroten van de capaciteit van de gesloten centra, want die zijn broodnodig om een efficiënt terugkeerbeleid te kunnen voeren. Ik hoop dat u nog verder in die richting zult evolueren. Mocht dat zo zijn, dan zullen wij u zeker steunen.