Oproep aan bedrijven om forfaitaire vergoedingen te eisen

De federale openbare diensten staan er al jaren om bekend dat zij hun facturen laattijdig betalen en dat dit de schatkist onnodig veel geld kost. Ik vroeg hieromtrent de gegevens voor 2016 en 2017 bij de minister van Begroting op. Daaruit blijkt dat ook deze regering er niet in slaagt haar schuldeisers tijdig te betalen en dat er op dat vlak in 2017 opnieuw in menig opzicht een verslechtering van de toestand is opgetreden.

In 2017 werden door de federale overheid niet minder dan één op drie facturen (32,5%) te laat uitbetaald. Het jaar tevoren was dat ‘slechts’ 28,5%. Vooral de gemiddelde betalingstermijn is echter fors toegenomen. Deze bedroeg in 2016 44 dagen en steeg in 2017 naar niet minder dan 56 dagen, een toename met 27%.

Er zijn wel grote verschillen vast te stellen tussen de verschillende federale overheidsdiensten. Beste leerling van de klas blijkt de POD Maatschappelijke Integratie te zijn, waar een factuur slechts 7 dagen nodig heeft om betaald te worden. Grote uitschieter in negatieve zin daarentegen is en blijft de FOD Justitie, waar de betaling van een factuur niet minder dan 118 dagen op zich laat wachten. 64% van de betalingen van deze FOD gebeuren laattijdig.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat het de FOD Justitie is die in 2017 voor het grootste deel verantwoordelijk is voor de verwijlinteresten die de federale overheid in 2017 heeft betaald. Van de 6,5 miljoen euro aan verwijlinteresten die in dat jaar werden betaald, kwam niet minder dan 5,8 miljoen voor rekening van de FOD Justitie.

Het is duidelijk dat minister Geens hier schromelijk tekort schiet. Dat is al jaren zo. Aan het begin van deze regeerperiode werd een inhaaloperatie georganiseerd om de historische achterstand op dat vlak weg te werken, maar de situatie bij de FOD Justitie lijkt intussen weer helemaal opnieuw aan het ontsporen te zijn. Het blijft hoe dan ook voor alle federale overheidsdiensten een plicht om facturen tijdig te betalen. Laattijdige betaling kost de belastingbetaler nodeloos veel geld en het brengt bovendien de bedrijven soms in een moeilijk parket doordat zij zo lang op hun geld moeten wachten. Ik roep de bedrijven dan ook op om bij wanbetaling van de federale overheid systematisch verwijlintresten te eisen. Want alhoewel de overheid reglementair gezien verplicht is om in dat geval automatisch een forfaitaire vergoeding te betalen, doet ze dat in vele gevallen niet. Alleen op die manier zal men de federale overheid misschien eens leren tijdig haar rekeningen te betalen.